Pagine

domenica 9 settembre 2012

8 vjeshtit Linje Shimriës ose e thëne Shimrie e Petrutës


Di Cattedrale San Demetrio Megalomartire

8 SETTEMBRE E tëteta ditë e Shtatorit
NATIVITÀ DELLA SANTISSIMA SOVRANA NOSTRA LA MADRE DI DIO
Të Lerit e Zonjës Poverigjërë Mëri Mëma e t’in’Zoti .
Sot Perëndia çë prëhet mbi throne kjellore përgatit për ‘te në jetë një thron të shejt.Ai çë ndejti kjìelliat me diturì ; sot paj të dashuris s’Tij për njerëzit stisi një kjìell shpirtëror, pse nga rrenja e shterpë një bime gjellëprurëse lulëzoi Mëmën e ‘Tij.0 Perëndì i famasmëvet , shpresa e atireve çë ngë e kanë,o i Madh’in’Zot,paçe lëvdì !
Oggi Dio, che riposa sui troni spirituali,si è apprestato sulla terra un trono santo; colui che ha consolidati i cieli con sapienza, nel suo amore per gli uomini si è preparato un cielo vivente: perché da sterile radice ha fatto germogliare per noi, come pianta portatrice di vita,la Madre sua. O Dio dei prodigi, speranza dei disperati,Signore, gloria a te.
Këjo ë dita e t’in’Zoti, gëzonij, o popuj . Pse shi’ se nga gjiri dolli dhoma e dritës e libri i fialës së gjellës. Dera çë jep nga del dielli pret të hinjë Prifti i mathë .Ajo vetëm bie te jeta Krishtin e Atë vetëm për shpetimin i shpirtravet t’anë.
Questo è il giorno del Signore, esultate, popoli: poiché ecco, il talamo della luce, il libro del Verbo della vita, è uscito dal grembo; la porta che guarda a oriente è stata generata,e attende l’ingresso del sommo sacerdote, lei che introduce nel mondo, sola, il solo Cristo, per la salvezza delle anime nostre.
Në paj të vullimit e t’in’Zoti të famëshme gra lindën ,mbi të gjitha shkëlkjen Mërieja për nder e madhërì ,si i nget t’in’Zoti, pse Ajo me vjershë të famasësëshë leu nga një mëmë e shterpë e Ajo vet lindi në mishë Perëndin e gjithësis . E vetëmia derë e te vetëmit-ler Bir ta Perëndis, çë tue e shkuar të mbëllime .E ruajti si Ai kishë vendosur te dituria e ‘Tij , tue vepëruar kështù shpëtimin i giithë njerëzëvet.
Anche se, per divino volere, famose donne sterili hanno generato, pure, al di sopra di tutti i loro figli,divinamente risplende Maria, poiché, prodigiosamente partorita da madre sterile, ha partorito nella carne il Dio dell’universo, da grembo senza seme, oltre la natura:unica porta dell’Unigenito Figlio di Dio, che attraver¬sandola l’ha custodita chiusa,e tutto disponendo con sapien¬za come egli sa, per tutti gli uomini ha operato la salvezza.
Sot diert të shterpe sbillen e Virgjëra dera e Perëndis , vien jashta . Sot Dhurata e Perëndis zë të Japënjë pemë tue i dëftuar jetës Mëmën e t’in’Zoti, paj të çilës dheu isht bashkuarme kjìelliën për shpëtimin i shpirtravet t’anë.
Oggi le porte sterili si aprono e ne esce la divina porta verginale.Oggi la grazia comincia a dare i suoi frutti, manfestando al mondo la Madre-di-Dio, per la quale le cose terrestri si uniscono a quelle celesti, a salvezza delle anime nostre.
Sot të zënit fill e gëzimit i gjithë jetës. Sot frijën bukura erë çë paralajmërojën shpëtimin. Prishet sot shtërpëria e naturës t’ënë ,pse sot na dëftonet mëmë e Shterpa çë lindi Atë çë Virgjërë edhè pas të lerit nga Ajo vet e Atij çë nga natura isht Krionjësi Perëndì , i çili paj të mishit çë mori nga Ajo , vepron shpëtimin atireve çë i sborën, Krishti njeridashësi e Shpëtonjësi i shpitravet t’anë.
Oggi è il preludio della gioia universale. Oggi cominciano a spirare le aure che preannunciano la salvezza. La sterilità della nostra natura è finita, perché la sterile diventa madre di colei che resta vergine dopo aver partorito il Creatore, di colei dalla quale colui che è Dio per natura assume ciò che gli è estraneo,e, con la carne, per gli sviati opera la sal¬vezza: lui, il Cristo amico degli uomini e Redentore delle anime nostre.
Sot e shterpa Annë lind Shërbëtoren e Perëndis çë nga gjithë jinit kle sgledhur t’ishë ndenja e Krinesit Rrekjë i gjithësìs Krishti Perëndì sa t ‘mbaronj mendimin të hjynushëm paj të çilit natura njerëzore u pertërì e nga prishëria klem shkuar te gjella e pasosme.
Oggi la sterile Anna partorisce la Madre-di-Dio, prescelta fra tutte le generazioni per essere dimora del Re universale e Creatore, il Cristo Dio, a compimento della divina economia: per essa noi, figli della terra, siamo riplasmati e rinnovati, passando dalla corruzione alla vita senza fine.
Gloria. Ora e sempre.
Sot Perëndia çë prëhet mbi throne kjellore përgatit për ‘te në jetë një thron të shejt.Ai çë ndejti kjìelliat me diturì ; sot paj të dashuris s’Tij për njerëzit stisi një kjìell shpirtëror, pse nga rrenja e shterpë një bime gjellëprurëse lulëzoi Mëmën e ‘Tij.0 Perëndì i famasmëvet , shpresa e atireve çë ngë e kanë,o i Madh’in’Zot,paçe lëvdì !
Dio, che riposa sui troni spirituali, si è apprestato sulla terra un trono santo; colui che ha consolidati i cieli con sapienza, nel suo amore per gli uomini si è preparato un cielo vivente: perché da sterile radice ha fatto germogliare per noi, come pianta portatrice di vita, la Madre sua. O Dio dei prodigi, speranza dei dispe¬rati, Signore, gloria a te.
Ingresso, Luce gioiosa, il prokímenon del giorno e le letture.
Profetsit
Piesë nga Libri i të Bërit (XXVIII,10-17)
Dolli jashta Jakobi nga pusi i bes e u nis për Har-ran e si arrù te një vend ,posa dielli kishë perënduir, kjëndroi të flëj atjè.
E mori një gur të vendit e e vuri nën kryes e u kjëllua gjumi e ndërriti se ju duk një shkallë çë nga dheu ngjipej njera te kjiellia e ëngjëjit e t’ in’Zoti hipeshën e sdripeshën mbi atë .In’Zot ju duk mbi atë e i tha : U jam Perandia i t’ it eti e Perëndia i Isaakut , mos u trëmp.Dheun mbi të çilin ti je flë ka të t’e jap tij e farës t’ënde. E fara jote ka t’jet si rëra e dheut e ka t’shumësonet në perëndìm e në lindie,në verì e në jugë e tek ti e te fara jote ka t’jen lëvduar gjithë fiset e dheut.
E U do t’jem me tij ; dua të ruanjë te gjithë; dhromet çë do t’bësh e do t’t’prier te ki dhe .Pse U ngë do t’t’lë kurr njera çë ngë mbaronja gjithë atë çë thash .E si u sgjua Jakobi nga aì gjum mori e tha : te ki vend isht in’Zot e u ngë e dija. E tue u trëmbur tha: Sa i dreruashëm ë ki vend . Ngë mënd’t’jet veç se shpia e t’in’Zoti e këjo dera e Parraisit!
Lettura del libro della Genesi (28,10-17).
Giacobbe partí dal pozzo del giuramento e si
diresse verso Carran; si imbatté in un luogo e là si mise a dormire perché era tramontato il sole. Prese una delle pietre che erano lí, se la pose sotto il capo, si addormentò in quel luogo e sognò: ed ecco, una scala appoggiava sulla terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo; gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa, mentre il Signore vi si appoggiava, e gli disse: Io sono il Dio di Abramo tuo padre e il Dio di Isacco, non temere: la terra su cui giaci, la darò a te e alla tua discendenza. E la tua discendenza sarà come la sabbia della terra, e si estenderà verso il mare, verso mezzo¬giorno, verso settentrione e verso oriente, e saranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le tribú della terra. Ed ecco, io sono con te per custodirti in tutto il cammino che farai; e ti farò tornare in questa terra, perché non ti abbandonerò sinché io non abbia fatto tutto quello di cui ti ho parlato. Giacobbe si destò dal suo sonno e disse: Il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo! Ebbe timore e disse: Quanto è tremendo que¬sto luogo! Altro non è che la casa di Dio, e questa è la porta del cielo.
2. Piesë nga profetsia e Ezekjielit ( 43,27-34;44,1-49)
E nga e tetëta ditë profetrat ka t’bëjën mbi theroren olokaustet t’aj për shpëtimin t’ëj e U do t’i pres mirë, thot in’Zot.
Më solli pran nga dera e jashtëme te shejtores çë vërren lindien e këjo ishë e mbëllime .E më tha in’Zot : kjo derë ka t’kjandronja e mbëllime ; nga ka t’jet sbillur e mosnjerì ka t’i shkonjë përçë in’Zot Perëndia i Israelit ka t’hinjë nga ajo e ka t’kjëndronjë e mbëllime. Pse ki kryetar ka t’ujet mbi atë sa t’hanjë bukë përpara t’in’Zoti . Ka t’hinjë nga tremeja e derës të Elamit e andeje ka t’dalnjë.
E më kjelli te trèmeja e derës çë vërren veriun përpara shipis e t’in’Zoti e pash : Shpia e t’in’Zoti ishë plotë me lëvdì.
Lettura della profezia di Ezechiele (43,27-44,4).
A partire dal giorno ottavo, i sacerdoti offriranno sull’altare i vostri olocausti e i vostri sacrifici pacifici, e voi mi sarete accetti, dice il Signore. E mi fece volgere per la via della porta esterna del santuario che guarda ad oriente: essa era chiusa. E il Signore mi disse: Questa porta resterà chiusa, non verrà aperta e nessuno passerà per essa, perché per essa entrerà il Signore Dio d’Israele, e rimarrà chiusa. Poiché il principe, lui siede in essa per prender cibo. Entrerà per la via del portico della porta e per la sua via uscirà. E mi introdusse per la via della porta che guarda a settentrione, di fronte al tempio: e vidi, ed ecco, era piena di gloria la casa del Signore.
3. Piesë nga të Thënat ( 9,1-11) Dieja stisi për të një shpi e ngrëjti shtatë shtyltë ; therti shtazat të majme të’sai ,përgatiti verën e shtroi triesën . Dërgoi shërbëtorat e ‘saj tue ghrisur me zë ta mathë sa të pijën, tue thënë : kush ngë isht i urt le të vinjë tek U . E atireve kuj i duhet ndëlgim i tha: ejani hani bukën t’ime e pini verën çë U përziejta për ju .
Leni lënësit e do t’rroni ; kërkoni urtësin sa të rroni e do t’ndrekjëni mendien me të njohurit . Kush kjërton të likjët do t’jet dhunuar,kush kjërton të palutshmit isht shar . Kjërtimet e të palutshmit janë shplaka atij.
Mos i kjërtë të likjët , mos të të mbajën mbëri ; kjërtò të , urtin e aì ka t’t’det mirë .Mësò të urtin e aì do t’bënet më i urt e aì do të bëhet më i urt ; ip këshill të drejtit e ai do t ‘ shtonjë dituris s’tij . Të zënit fill e Diejës isht trëmbësira e t’in’Zoti . Shejtrat duan ndëlgim . Mendim i mirë ë të njihet Ligja. Me këtë vjershë ka t’rrosh shumë mot e ka t’shtonen tij vietë gjellie .
Lettura del libro dei Proverbi (9,1-11).
La sapienza si è costruita una casa e ha eretto a soste¬gno
sette colonne. Ha sgozzato i suoi animali, ha versato nel calice il suo vino e ha preparato la sua mensa. Ha mandato i suoi servi a invitare al banchetto con alto proclama, dicendo: Chi è stolto si rivolga a me. E a quelli che mancano di senno dice: Venite, mangiate il mio pane e bevete il vino che ho mesciuto per voi. Abbandonate la stoltezza e vivrete, cercate la prudenza per poter aver vita e dirigere l’intelligenza con la conoscenza. Chi rimprovera dei mal¬vagi ne ricaverà per sé disonore e chi correggerà l’empio ne avrà biasimo, perché i rimproveri fatti all’empio sono per lui lividure. Non rimproverare dei malvagi perché non ti prendano in odio: rimprovera il saggio e ti amerà.
Da’ un’opportunità al saggio e diventerà piú saggio, istruisci un giusto e aumenterà la sua istruzione. Principio della sapienza è il timore del Signore, e il consiglio dei santi è intelligenza. Conoscere poi la Legge è cosa di una buona mente. In questo modo, infatti, vivrai a lungo e ti verranno aggiunti anni di vita.
Apostiha
Harè për gjithë jetës na jerdhi neve nga të drejtit Joakim e Anna :e përlëvduashmia Virgjërë. E çila paj të së madhes pastrë bënet faltoria shpirtërore e Perëndìs e vetëmia për të vërtetë ë njohurë si Mëma e t’in’Zoti. Paj të parkalesivet t’saj,o Krisht Perëndì, ipi jetës pakjien e shpirtravet t’anë të madhen lipisì.
Gjekjë ,o bijëzë, e shih e mirr’veshë e harrò gjinden t’ënde e shpin e t’it eti e rregji ka t’dishironjë bukurin t’ënde.
La gioia del mondo intero è sorta per noi dai giusti:
da Gioacchino e Anna, ecco la Vergine degna di ogni canto; essa per la sua purezza somma diviene tempio vivente di Dio e, sola, è con verità riconosciuta Madre-di-Dio. Per le sue suppliche, o Cristo Dio, manda sul mondo la pace, e alle anime nostre,la grande misericordia.
Stico: Ascolta, figlia, guarda e piega il tuo orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.
Si Engjëlli kishe paralajmëruar jerdhe sot,o Virgjërë, nga të drejtit Joakim e Anne , o Vajze e përndershme, kjell e thron i Perëndis, puçer i pastër çë fal harè gjithë jetës,pajtore e gjellës t’ënë çë na ndsore nëmën e na dhe uratën. Andai të ditëlindja jote ,o Vajze nga in’Zot e sgledhurë,lip pakjien të madhen lipisì shpirtravet t’anë .
Të Parët e populli të dheut ka t’nderojën fakjien t’ënde.
Preannunciata da un angelo, oggi sei nata, progenie augustissima,dai giusti Gioacchino e Anna, o Vergine, cielo e trono di Dio,ricettacolo di purezza, annunciatrice di gioia a tutto il mondo, patrona della nostra vita, distruzione della maledizione che tu muti in benedizione. Nel giorno della tua nascita, Vergine eletta da Dio, chiedi dunque la pace,e per le anime nostre,la grande misericordia .
Stico: Imploreranno il tuo volto i ricchi del popolo.
Kësit duart me gëzìm o e shterpa Annë: dheu lambarisëshit ,u gëzofshin rregjërat, priftrat tue bekuar bëfshin harè , te gjithë jeta u bëfshin haidhì , pse shì Mbretëresha e pafajshme, Nusia e Atit lulëzoi nga rrenja e Jeseut . Jo më na lip mëmat ka t’lindian : lulëzoi hareja e gjella ka mbushur jetën . Jo më do t’jen prierrë dhuretìt e Joakimit, pse rëkimi i Annës u shndërrua në harè . Nani Ajo thot : bëni gëzim me Mua , ju të sgledhurit e Israelit, pse in’Zot më dha Mua një palat shpirtërori lëvdìs e hjynushme e ‘Tij për të përsbashkmen harè shëndetë të shpirtravet t’anë .
Sterile, senza prole, Anna batta oggi gioiosa le mani, si rivestano di splendore le cose della terra, esultino i re, si allietino i sacerdoti tra le benedizioni, sia in festa il mondo intero: perché ecco, la regina, l’immacolata sposa del Padre, è germogliata dalla radice di Iesse. Non partoriranno piú figli nel dolore le donne, perché è fiorita la gioia, e la vita degli uomini abita nel mondo. Non saranno piú rifiutati i doni di Gioacchino, perché il lamento di Anna si è mutato in gioia ed essa dice: Rallegratevi con me, tutti voi del po¬polo eletto Israele: poiché ecco, il Signore mi ha donato la reggia vivente della sua divina gloria, per la comune letizia, gioia e salvezza delle anime nostre.
Lëvdi…nani…
Ejani,o gjithë të besëmë ; rriedhiëm te Virgjëresha. Shi’se isht e lehet Ajoò çë më para se të zëj në gji, kle e shenjuarë për Mëmë e Perëndis t’ënë.Vistari i virgjërìs,shkopi i lulëzuar i Aaronit nga rrenja e Jeseut ,eligjëruamia e Profetravet lulëja e të drejtëvet Joakim e Anna lehet sot e me atë jeta sot përtërihet . Ajò lehet e Klisha pr’anë t’Saj stoliset me madhërì . Ajò isht faltorëja e shejte , Ajò puçeri i Hjynìs e organi i virgjërìs. Ajò talami mbretëror ku u mbarua bashkimi i pathënëshëm i dy naturëvet të Krishtit. Misteri të çilin tue proskjinisur, na lëvdojëm të Lerit e gjithëdëlirës Virgjërë.
Gloria… Ora e sempre.
Venite, fedeli tutti,corriamo verso la Vergine, perché ecco, nasce colei che prima di essere concepita in seno è stata predestinata ad essere Madre del nostro Dio;il tesoro della verginità, la verga fiorita di Aronne, che spunta dalla radice di Iesse, l’annuncio dei profeti, il germoglio dei giusti Gioacchino e Anna nasce, e il mondo con lei si rinnova. Essa è partorita, e la Chiesa si riveste del proprio decoro. Il tempio santo, il ricettacolo della Divinità, lo stru¬mento verginale, il talamo regale nel quale è stato portato a compimento lo straordinario mistero della ineffabile unione delle nature che si congiungono in Cristo : adorando lui, celebriamo l’immacolata nascita della Vergine.
Apolitikji
Të Leri t’atë, o Mëma e Perëndìs, gëzim përhap në tërë jetën, pse ngah ti shkrepi dielli i drejtësìs Krishti Perëndia jinë e tue sglidhu nëmën , dha bekimin e tue prishur vdekjien, na dhori gjellën të pasosme.
La tua nascita, o Madre-di-Dio,ha rivelato la gioia a
tutta la terra, perché da te è sorto il sole di giustizia, Cristo Dio nostro: egli, ponendo fine alla maledizione ci ha dato la benedizione, e distrutta la morte, ci ha donato la vita eterna.( 3 volte). 

sabato 8 settembre 2012

Xhani Imbrogno Special

http://www.youtube.com/watch?v=pTivtAVMzCI

http://www.supportimusicali.it/musicisti/scheda.asp?n=Gianni%20Imbrogno
http://www.youtube.com/watch?v=haoTngxGgEI
http://www.myspace.com/gianniimbrogno/photos/19682692http://www.wearemusic.fm/band/305238/gianni-imbrogno-space
http://www.youtube.com/watch?v=6_K9rpgTcZw

MSD 2008 Xhani Imbrogno Pini Faillace Xhenari Napoletano, Viçenxi Imbrogno Xhusepa Bellizzi

http://www.youtube.com/watch?v=pTivtAVMzCI
 postari Xhani Imrogno mbi Facebook

J.F. Prato Konsulli i Kanadasë në New York

vizita në qytetin e Firmo Përgjithshme Konsulli i Kanadasë në Nju Jork, Lluçia i bënë mirëpritniën
pata e jap...ka profisuri Viënx Belmonte ka Strigari

  Ti segnalo che dal 6 settembre 2012 nel sito e-biblia del prof. Pietro Di Marco
di Mezzoiuso (Palermo) è possibile visualizzare e scaricare gratuitamente tre
antologie dedicate ai maggiori poeti arbereshe della Calabria:
     Nello stesso sito è già presente dal 27 maggio 2012 l'antologia
del Santori:Un cordiale saluto

Vincenzo Belmonte

mercoledì 5 settembre 2012

sot lëtinjt mbajin mend Nëne Tereze


Al piano terra della Mother House, la casa-madre nella Lower Circular Road di Calcutta, c’è la cappella semplice e disadorna dove dal 13 settembre 1997, dopo i solenni funerali di Stato, riposano le spoglie mortali di Madre Teresa. Fuori, nel fitto dedalo di viuzze, i rumori assordanti della metropoli indiana: campanelli di risciò, vociare di bimbi, lo sferragliare di tram scalcinati attraverso i gironi infernali della miseria. Dentro, invece, il tempo sembra fermarsi ogni volta, cristallizzato in una specie di bolla rarefatta: la cappella accoglie una tomba povera e spoglia, un blocco di cemento bianco su cui è stata deposta la Bibbia personale di Madre Teresa e una statua della Madonna con una corona di fiori al collo, accanto a una lapide di marmo con sopra inciso, in inglese, un versetto tratto dal Vangelo di Giovanni: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi” (15,12).
Madre Teresa di Calcutta, al secolo Agnes Gonxha Bojaxhiu, era nata il 26 agosto 1910 a Skopje (ex-Jugoslavia, oggi Macedonia), da una famiglia cattolica albanese. A 18 anni decise di entrare nella Congregazione delle Suore Missionarie di Nostra Signora di Loreto. Partita nel 1928 per l’Irlanda, un anno dopo è già in India.
Nel 1931 la giovane Agnes emette i primi voti prendendo il nuovo nome di suor Mary Teresa del Bambin Gesù(scelto per la sua devozione alla santa di Lisieux), e per circa vent’anni insegnerà storia e geografia alle ragazze di buona famiglia nel collegio delle suore di Loreto a Entally, zona orientale di Calcutta. Oltre il muro di cinta del convento c’era Motijhil con i suoi odori acri e soffocanti, uno degli slum più miserabili della megalopoli indiana, la discarica del mondo. Da lontano suor Teresa poteva sentirne i miasmi che arrivavano fino al suo collegio di lusso, ma non lo conosceva. Era l’altra faccia dell’India, un mondo a parte per lei, almeno fino a quella fatidica sera del 10 settembre 1946, quando avvertì la “seconda chiamata” mentre era in treno diretta a Darjeeling, per gli esercizi spirituali.
Durante quella notte una frase continuò a martellarle nella testa per tutto il viaggio, il grido dolente di Gesù in croce: “Ho sete!”. Un misterioso richiamo che col passare delle ore si fece sempre più chiaro e pressante: lei doveva lasciare il convento per i più poveri dei poveri. Quel genere di persone che non sono niente, che vivono ai margini di tutto, il mondo dei derelitti che ogni giorno agonizzavano sui marciapiedi di Calcutta, senza neppure la dignità di poter morire in pace.
Suor Teresa lasciò il convento di Entally con cinque rupie in tasca e il sari orlato di azzurro delle indiane più povere, dopo quasi 20 anni trascorsi nella congregazione delle Suore di Loreto. Era il 16 agosto 1948. La piccola Gonxha di Skopje diventava Madre Teresa e iniziava da questo momento la sua corsa da gigante.
Il 7 ottobre 1950 la nuova Congregazione ottiene il suo primo riconoscimento, l’approvazione diocesana. È una ricorrenza mariana, la festa del Rosario, e di certo non è casuale, dal momento che a Maria è dedicata la nuova famiglia religiosa.
L’amore profondo di Madre Teresa per la Madonna aveva salde radici nella sua infanzia, a Skopje, quando mamma Drone, che era molto religiosa, portava sempre i suoi figli (oltre a Gonxha c’erano Lazar e Age) in chiesa e a visitare i poveri, ed ogni sera recitavano insieme il rosario.
“La nostra Società – si legge nel primo capitolo delle Costituzioni – è dedicata al Cuore Immacolato di Maria, Causa della nostra Gioia e Regina del Mondo, perché è nata su sua richiesta e grazie alla sua continua intercessione si è sviluppata e continua a crescere”.
La figura della Vergine ha ispirato lo Statuto delle Missionarie della Carità, al punto che ognuno dei 10 capitoli delle Costituzioni è introdotto da una citazione tratta dai passi mariani dei Vangeli. La Madonna è detta la prima Missionaria della Carità in ragione della sua visita a Elisabetta, in cui dette prova di ardente carità nel servizio gratuito all’anziana cugina bisognosa di aiuto. In aggiunta ai tre usuali voti di povertà, castità e obbedienza, ogni Missionaria della Carità ne fa un quarto di "dedito e gratuito servizio ai più poveri tra i poveri", riconoscendo in Maria l’icona del servizio reso di tutto cuore, della più autentica carità.
(…)La devozione al Cuore Immacolato di Maria è l’altro aspetto del carisma mariano e missionario dell’opera di Madre Teresa, praticato con i mezzi più tradizionali e più semplici: il S. Rosario, pregato ogni giorno e in ogni luogo, persino per la strada; il culto delle feste mariane (la professione religiosa delle sue suore cade sempre in festività della Madonna); la preghiera fiduciosa a Maria affidata anche alle “medagliette miracolose”( Madre Teresa ne regalava in gran quantità alle persone che incontrava); l’imitazione delle virtù della Madre di Dio, in special modo l’umiltà, il silenzio, la profonda carità.
"I thirst" (ho sete), c’è scritto sul crocifisso della Casa Madre e in ogni cappella – in ogni parte del mondo – di ogni casa della famiglia religiosa di Madre Teresa. Questa frase, il grido dolente di Gesù sulla croce che le era rimbombato nel cuore la fatidica sera della "seconda chiamata", costituisce la chiave della sua spiritualità.
La figura minuta di Madre Teresa, il suo fragile fisico piegato dalla fatica, il suo volto solcato da innumerevoli rughe sono ormai conosciuti in tutto il mondo. Chi l’ha incontrata anche solo una volta, non ha più potuto dimenticarla: la luce del suo sorriso rifletteva la sua immensa carità. Essere guardati da lei, dai suoi occhi profondi, amorevoli, limpidi, dava la curiosa sensazione di essere guardati dagli occhi stessi di Dio.
Attiva e contemplativa al tempo stesso, nella Madre c’erano idealismo e concretezza, pragmatismo e utopia. Lei amava definirsi "la piccola matita di Dio", un piccolo semplice strumento fra le Sue mani. Riconosceva con umiltà che quando la matita sarebbe diventata un mozzicone inutile, il Signore l’avrebbe buttata via, affidando ad altri la sua missione apostolica: "Anche chi crede in me compirà le opere che io compio, e ne farà di più grandi" (cfr. Gv 14, 12).
Madre Teresa è scomparsa a Calcutta la sera del venerdì 5 settembre 1997, alle 21.30. Aveva 87 anni. Il 26 luglio 1999 è stato aperto, con ben tre anni di anticipo sui cinque previsti dalla Chiesa, il suo processo di beatificazione; e ciò per volontà del S. Padre che, in via del tutto eccezionale, ne ha voluto accelerare la procedura: per la gente Madre Teresa è già santa.
Il suo messaggio è sempre attuale: che ognuno cerchi la sua Calcutta, presente pure sulle strade del ricco Occidente, nel ritmo frenetico delle nostre città. “Puoi trovare Calcutta in tutto il mondo – lei diceva – , se hai occhi per vedere. Dovunque ci sono i non amati, i non voluti, i non curati, i respinti, i dimenticati”.
I suoi figli spirituali continuano in tutto il mondo a servire “i più poveri tra i poveri” in orfanotrofi, lebbrosari, case di accoglienza per anziani, ragazze madri, moribondi. In tutto sono 5000, compresi i due rami maschili, meno noti, distribuiti in circa 600 case sparse per il mondo; senza contare le molte migliaia di volontari e laici consacrati che portano avanti le sue opere. “Quando sarò morta – diceva lei –, potrò aiutarvi di più…”.

Autore: 
Maria Di Lorenzo

martedì 4 settembre 2012

është në mes neve
http://www.canadainternational.gc.ca/new_york/offices-bureaux/john-prato.aspx?lang=eng&view=d


John F. Prato, Console Generale

Mr. John F. Prato, CFA figlio della signora Maria Frega (Firmo) e del signor Rinaldo Prato (Casole Bruzio) ha studiato alla MAP, Queen 's University, 1989 MBA, Queen's University, 1991, ha assunto la carica di Console Generale del Canada a New York nel marzo 2011. Fino alla sua nomina, è stato Managing Director nel gruppo di Equity Capital Markets (MCP) Titoli TD, la gestione dei servizi di investimento della banca TD Bank Financial Group. Nel gruppo MCP dal 1998, è stato anche responsabile per le relazioni con i dirigenti di diverse grandi aziende canadesi. Dal 1996 al 1998, il signor Prato, tenutasi nel TD Capital Group, diverse funzioni nel settore dell'investment banking, dove era particolarmente azionari fondi, fusioni e acquisizioni, leveraged buyout e avviamento investimenti. Il signor Prato ha fatto parte del consiglio di amministrazione del «Royal Ontario Museum» e del Comitato Esecutivo del Consiglio. Attualmente è nel Consiglio di Amministrazione della fondazione dell'Ospedale di San Michele, la Fondazione canadese per la ricerca sull'AIDS e CommunityLend Inc.